Algemene voorwaarden en Disclaimer

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het bedrijf Frank Hartman, bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62111582, in dit document gerefereerd als Frank Hartman.
  2. Op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Frank Hartman aan bedrijven en consumenten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
  3. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. Betaling
  1. Betaling vindt online plaats via Ideal. De factuur wordt per mail verzonden.
 4. Verzendkosten
  1. Voor verzending van producten brengt Frank Hartman verzendkosten in rekening á € 3,95 verzendkosten per stuk, tenzij anders gespecificeerd.
  2. Vermelde tarieven zijn exclusief btw.
 5. Levering
  1. Na betaling wordt de bestelling binnen twee werkdagen ter bezorging aangeboden bij PostNL.
  2. Mocht aanbieden bij PostNL niet binnen twee werkdagen mogelijk zijn, wordt ontvanger per e-mail daarvan op de hoogte gebracht.
  3. Frank Hartman levert aan adressen in Nederland.
  4. Frank Hartman is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.
 6. Retourneren
  1. Je hebt recht op een zichttermijn van 14 dagen. Dat houdt in dat je een product binnen 14 dagen na aflevering kunt retourneren.
  2. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Ze dienen tevens vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Frank Hartman, via hello@frankhartman.nl. Na ontvangst van een retournummer, kun je het product o.v.v. het retournummer terugsturen.
  3. De verzendkosten voor retourneringen zijn voor rekening van de klant.
  4. Na ontvangst van de retourzending zal Frank Hartman het betreffende bedrag binnen 30 dagen terugstorten op je bankrekening.
 7. Aansprakelijkheid
  1. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
  2. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Frank Hartman kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Frank Hartman is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
  3. Frank Hartman is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Frank Hartman zo spoedig mogelijk worden aangepast.
  4. Frank Hartman kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
  5. Indien Frank Hartman aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Frank Hartman beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  6. Frank Hartman is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden.
  7. Frank Hartman is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.
 8. Overmacht
  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Frank Hartman in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Frank Hartman gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 9. Privacy-statement
  1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Frank Hartman gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 10. Vragen
  1. Frank Hartman streeft naar tevreden klanten. Vragen of klachten over de diensten en/of producten van Frank Hartman zijn altijd welkom en bij voorkeur per e-mail: hello@frankhartman.nl.
 11. Geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Frank Hartman partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Frank Hartman en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 12. Copyright
  1. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Frank Hartman.